Trả tiền bằng BPOINT

Muốn sử dụng BPOINT, quý vị phải:

  1. chọn lý do quý vị trả tiền ở dưới khung mã hóa đơn (biller code) (ví dụ: tiền thuê nhà, tiền nước hoặc các chi phí khác)
  2. nhập số hồ sơ thuê nhà của quý vị
  3. nhập tên của người thuê chính như ghi trong hợp đồng thuê nhà của quý vị
  4. nhập số đại lý ngân hàng của quý vị (nếu quý vị có*) để giúp chúng tôi phân bổ khoản tiền trả của quý vị.

Quý vị có thể tìm chi tiết quý vị cần trong tờ kê khai dành cho người thuê nhà về tiền thuê nhà, tiền nước, hoặc chi phí khác. Nếu vẫn không rõ, xin quý vị liên lạc với văn phòng địa phương nơi quý vị cư ngụ để được giúp đỡ và hỗ trợ.

*Một số khách hàng không có số đại lý ngân hàng, nếu rơi vào tình huống này, xin quý vị cứ để trống khung số hồ sơ đại lý ngân hàng hoặc nhập 0000.

Nếu lỡ làm sai khi trả tiền, chẳng hạn như nhập sai số tiền hoặc sai số hồ sơ thuê nhà, xin quý vị gọi điện cho SGCH qua số 1800 573 370.

Quý vị đã đọc trang này chưa?

Pride of Place

Pride of Place

A reward scheme for customers who have maintained their properties well

No Interest Loans

No Interest Loans

No Interest Loans up to $1,500, repaid over 12-18 months

Big Day Out

Big Day Out

A free, fun family day out for all SGCH customers during the school holidays

Employment & Training

Employment & Training

Help to find current employment and training opportunities

DigiConnect

DigiConnect

An interest free repayment scheme to buy reduced cost fitbits, tablets and notebooks

Strive Scholarships

Strive Scholarships

Scholarship packages for primary, secondary and tertiary students to help pay for education